Thursday, September 21, 2017

"Chang Song" by Sonam Tso


གཞས། ཆང་གཞས།
Song: “Chang* Song”
གཞས་མ། བསོད་ནམས་མཚོ།
Singer: Sönam Tso

ཆང་གཞས་ལ་ལེན་པས་ཆང་ལ་རོལ།
Chang shey la len pay chang la röl
ཆང་གཞས་སྙན་མོའི་ཆང་གླུ།
Chang shey nyen mö chang lu
ལེན་པའི་ཆང་གླུ་གྲོགས་དང་ན་ཟླ་ལ་ཕུལ་ཆོག
Len pay chang lu drok dang nan da la phül chok

Sing a song of chang and enjoy the drink
A song of chang, a pleasant song of chang…
This song of chang I sing I shall offer to my friends and family…


ཆང་ཕོར་ལ་དང་པོ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la dang po kyak né
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Kön chok sum gi shel la bhül
ཆང་ཕོར་ལ་གཉིས་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la nyi pa kyak né
དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Drin chen pha may shel la bhül

As I raise the first glass of chang
I shall offer it to the Three Jewels
As I raise the second glass of chang
I shall offer it to my kind parents

ཆང་ཕོར་ལ་གསུམ་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la sum pa kyak né
མགྲོན་པོ་ཡོངས་ལ་འབུལ།
Drön po yong la bhül
ངོ་ཚོ་ལ་དེ་རིང་འཛོམས་འཛོམས།
Nga tso la té ring dzom dzom
ལ་ནི་འཛོམས་པའི་འཛོམས་ཆང་ཡོད།
La ni dzom pay dzom chang yö

As I raise the third glass of chang
I shall offer it to all our guests
Today we come together
We have chang for our gathering

ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
ནས་ཆང་ཞིམ་པོ་ཡོད།
Né chang shim bo yö
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།
Ga way lu shik len

Ya ré ya ré ya ré
We have delicious chang from barley
Woah woah woah
I sing a song of joy

ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
ནས་ཆང་ཞིམ་པོ་ཡོད།
Né chang shim bo yö
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།
Ga way lu shik len
Ya ré ya ré ya ré
We have delicious chang from barley
Woah woah woah
I sing a song of joy

ལྷན་རྒྱས་དགའ་འཛོམས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ།
Lhen gyé ga dzom jung way ta shi mön dün shu
ལྷན་རྒྱས་བདེ་ལེགས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས་ལེན།
Lhen gyé dé lek yong way ta shi lu yang len
ལྷན་རྒྱས་དགའ་འཛོམས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ།
Lhen gyé ga dzom jung way ta shi mön dün shu
ལྷན་རྒྱས་བདེ་ལེགས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས་ལེན།
Lhen gyé dé lek yong way ta shi lu yang len

I make an auspicious prayer for all to meet and celebrate
I sing an auspicious song for all to be well
I make an auspicious prayer for all to meet and celebrate
I sing an auspicious song for all to be well

བཀྲ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག གཡང་ལ་ནི་ཆགས་པར་ཤོག
Ta ta la shi par shok/yang la ni chak par shok
བཀྲ་ལ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག གཡང་ལ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག
Ta la ta la shi par shok/yang la yang la chak par shok
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Ta shi dé lek shu

May all be auspicious! May all be prosperous!
May all be auspicious! May all be prosperous!
I offer all my best wishes!


ཆང་ཕོར་ལ་དང་པོ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la dang po kyak né
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Kön chok sum gi shel la bhül
ཆང་ཕོར་ལ་གཉིས་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la nyi pa kyak né
དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Drin chen pha may shel la bhül

As I raise the first glass of chang
I shall offer it to the Three Jewels
As I raise the second glass of chang
I shall offer it to my kind parents

ཆང་ཕོར་ལ་གསུམ་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la sum pa kyak né
མགྲོན་པོ་ཡོངས་ལ་འབུལ།
Drön po yong la bhül
ངོ་ཚོ་ལ་དེ་རིང་འཛོམས་འཛོམས།
Nga tso la té ring dzom dzom
ལ་ནི་འཛོམས་པའི་འཛོམས་ཆང་ཡོད།
La ni dzom pay dzom chang yö

As I raise the third glass of chang
I shall offer it to all our guests
Today we come together
We have chang for our gathering


ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
འབྲུ་ཆང་ཁ་ལ་ཞིམ་སོང།
Dru chang kha la shim song
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
བདུད་རྩི་ལུས་ལ་སིམ་སོང།
Dü zi lü la sim song

Ya ré ya ré ya ré
The grain-chang delights my palate
Woah woah woah
The ambrosia refreshes my body

ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
འབྲུ་ཆང་ཁ་ལ་ཞིམ་སོང།
Dru chang kha la shim song
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
བདུད་རྩི་ལུས་ལ་སིམ་སོང།
Dü zi lü la sim song

Ya ré ya ré ya ré
The grain-chang delights my palate
Woah woah woah
The ambrosia refreshes my body

དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Ga way lu yang long dang/drok po drok mo tso
སྐྱིད་པའི་ཞབས་བྲོ་འཁྲོབས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Kyi pay sham dro trop dang/drok po drok mo tso

Oh friends! Sing a song of joy!
Oh friends! Dance a dance of delight!

དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Ga way lu yang long dang/drok po drok mo tso
སྐྱིད་པའི་ཞབས་བྲོ་འཁྲོབས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Kyi pay shab dro trop dang/drok po drok mo tso

Oh friends! Sing a song of joy!
Oh friends! Dance a dance of delight!

དེ་རིང་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བ་དུས་ཚོད་ལ་བཟང་པོ་རེད།
Té ring lhen dzom jung wa dü tsö la sang po ré
མཆོད་ཆང་ལ་གཙང་བཞེས་གནོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Chö chang la tsang shé nong dang/drok po drok mo tso
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Ta shi dé lek shu

Today is a precious day, for we have come together
Cheers and enjoy the drink my friends!
Best wishes to all!

དེ་རིང་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བ་དུས་ཚོད་ལ་བཟང་པོ་རེད།
Té ring lhen dzom jung wa dü tsö la sang po ré
མཆོད་ཆང་ལ་གཙང་བཞེས་གནོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Chö chang la tsang shé nong dang/drok po drok mo tso
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Ta shi dé lek shu

Today is a precious day, for we have come together
Cheers and enjoy the drink my friends!
Best wishes to all!


Note:
*Chang refers to the alcoholic beverage of choice for Tibetans, which is fermented from barley.

-Translated by Sherab

Saturday, December 31, 2016

"Melody of the Heart" by Takseng Thar and Yangmo Drölma

གཞས། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག།
Song: Melody of the Heart
གཞས་པ། སྟག་སེང་ཐར། གཡང་མོ་སྒྲོལ་མ།།
Singers: Takseng Thar and Yangmo Drölma

གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་མང་བའི།།
Shel yé khang tsek mang way
གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་རུང།།
Drong khyer lha yül dra rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
སྤང་ལྗོངས་སྔོན་མོ་ཁྱོད་ཡིན།།
Pang jong ngön mo khyö yin

Though there be many buildings like celestial palaces,
Cities resembling the heavens,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the green grassland

སྨད་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཡི།།
Mey chok gyam tso kha yi
ཀ་ལ་པིང་ཀ་སྙན་རུང།།
Ka la ping ka nyen rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཁྱོད་ཡིན།།
Khu chuk ngön mo khyö yin

Though the Indian cuckoo living below
At the edge of the ocean has a sweet sound,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the blue cuckoo bird

ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམ་དུས།།
Yang pay gyel kham drim tü
སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཟང་ཡང།།
Ké rik na tsok sang yang
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།
Kang chen bhö mi ga sa
ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཁྱོད་ཡིན།།
Pha ké tsang ma khyö yin

As one travels the vast country
There may be many wonderful languages,
Yet, the fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the pure language of our fathers

བཅུད་ལྡན་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས།།
Chü den sé rik na tsok
ཟས་ན་ཁ་ལ་ཞིམ་རུང།།
Sé na kha la shim rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
སྤྲང་དཀར་རྩམ་པ་ཁྱོད་ཡིན།།
Drang kar tsam pa khyö yin

Though many kinds of nutritious foods
May be eaten and found to be delicious,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, white-honey tsampa (barley porridge)

-Translated by Sherab