Friday, November 17, 2017

"It's Over" by Wangdak Dorje

གཞས། ཚར་རེད། །  
Song: “It’s Over”
གཞས་པ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། །  
Singer: Wangdak Dorje

གོ་གནས་མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཡོད་རུང།།
Go né thönpö tri la yö rung
དམངས་ལ་ཤ་ཚ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Mang la sha tsa mé na tsar ré 
རིག་གནས་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་ཡིན་རུང།།
Rik né yö pay khé wang yin rung 
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Shen phen lhak sam mé na tsar ré 
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Shen phen lhak sam mé na tsar ré 

You may sit on the throne of high status,
But without concern for the people, it's over...
You may be a scholar with great knowledge,
But without thinking to help others, it's over... 
But without thinking to help others, it's over...  

ཚར་རེད། ཚར་རེད། 
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

སྐད་རིགས་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་རུང།།
Ké rik na ma na tsok shé rung 
རང་གི་ཕ་སྐད་བརྗེད་ན་ཚར་རེད།།
Rang gi pha ké jé na tsar ré

You may know many different languages,
But if you forget your father-language, it's over... 

འབྱོར་བ་ཆེ་བའི་ཕྱུག་པོ་ཡིན་རུང།།
Jor wa ché way chuk po yin rung 
སེར་སྣ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཚར་རེད།།
Ser na chen po yö na tsar ré 
ལོ་མང་འགོར་བའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་རུང།།
Lo mang gor way sab da yin rung 
ད་ལྟ་འཆམ་མཐུན་མེད་ན་ཚར་རེད།། 
Tan da cham thün mé na tsar ré
ད་ལྟ་འཆམ་མཐུན་མེད་ན་ཚར་རེད།། 
Tan da cham thün mé na tsar ré

You may be rich with great wealth,
But if you have great greed, it's over...
You may be in a relationship lasting for many years,
But unless you get along now, it's over... 
But unless you get along now, it's over... 

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

གཏམ་སྙན་བཤད་པའི་ཁ་བདེ་ཡིན་རུང།།
Tam nyen shé pay khab dé yin rung 
ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Lak len tar gyu mé na tsar ré 

You may be good at saying sweet things,
But without putting them into practice, it's over...
སྐྱེ་གཟུགས་ངོ་མ་མཛེས་མ་ཡིན་རུང།།
Kyé suk ngo ma dzé ma yin rung 
རང་ཚུགས་བརྟན་པོ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Rang tsuk ten po mé na tsar ré 
ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་རྫིག་པོ་ཡིན་རུང།།
Chi yi nam pa dzik po yin rung 
ནང་ལ་ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Nang la shé ja mé na tsar ré 
ནང་ལ་ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Nang la shé ja mé na tsar ré 

Your appearance may be truly beautiful,
But without being stable and independent, it's over...
You may be handsome on the outside, 
But without inner-knowledge, it's over... 
But without inner-knowledge, it's over...  
 
ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over...

ཕ་མ་དྲན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཡིན་རུང།།
Pha ma dren pay shön kyé rin rung 
དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Drin len jel gyu mé na tsar ré

You may be young and missing your parents,
But if you don't repay their kindness, it's over...

གྲོགས་དང་གྲོགས་མོ་མང་པོ་ཡོད་རུང།།
Drok tang drok mo mang po yö rung 
དགོས་དུས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Gö tü chik kyang mé na tsar ré 
ཕུ་ནུ་སྤུན་མཆེད་ཧ་ཅང་མང་རུང།།
Phu nu pün ché ha chang mang rung 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Ka ngel tré tü mé na tsar ré 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Ka ngel tré tü mé na tsar ré

You may have many friends,
But if they aren't there when you need them, it's over...
You may have so many brothers and sisters,
But if they aren't there in difficult times, it's over...
But if they aren't there in difficult times, it's over... 

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over....

བརྩེ་བ་ཟབ་པའི་དགའ་རོགས་ཡིན་རུང།།
Tsé wa zab pay ga rok yin rung 
ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Phen tsün yi ché mé na tsar ré

You may be in a relationship feeling love so deep,
But without trusting one another, it's over...

ཚར་རེད། ཚར་རེད།
Tsar ré...tsar ré
Over, it's over....

བརྩེ་བ་ཟབ་པའི་དགའ་རོགས་ཡིན་རུང།།
Tsé wa zab pay ga rok yin rung 
ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཚར་རེད།།
Phen tsün yi ché mé na tsar ré

You may be in a relationship feeling love so deep,
But without trusting one another, it's over...


-Translated by Sherab

Thursday, September 21, 2017

"Chang Song" by Sonam Tso


གཞས། ཆང་གཞས།
Song: “Chang* Song”
གཞས་མ། བསོད་ནམས་མཚོ།
Singer: Sönam Tso

ཆང་གཞས་ལ་ལེན་པས་ཆང་ལ་རོལ།
Chang shey la len pay chang la röl
ཆང་གཞས་སྙན་མོའི་ཆང་གླུ།
Chang shey nyen mö chang lu
ལེན་པའི་ཆང་གླུ་གྲོགས་དང་ན་ཟླ་ལ་ཕུལ་ཆོག
Len pay chang lu drok dang nan da la phül chok

Sing a song of chang and enjoy the drink
A song of chang, a pleasant song of chang…
This song of chang I sing I shall offer to my friends and family…


ཆང་ཕོར་ལ་དང་པོ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la dang po kyak né
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Kön chok sum gi shel la bhül
ཆང་ཕོར་ལ་གཉིས་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la nyi pa kyak né
དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Drin chen pha may shel la bhül

As I raise the first glass of chang
I shall offer it to the Three Jewels
As I raise the second glass of chang
I shall offer it to my kind parents

ཆང་ཕོར་ལ་གསུམ་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la sum pa kyak né
མགྲོན་པོ་ཡོངས་ལ་འབུལ།
Drön po yong la bhül
ངོ་ཚོ་ལ་དེ་རིང་འཛོམས་འཛོམས།
Nga tso la té ring dzom dzom
ལ་ནི་འཛོམས་པའི་འཛོམས་ཆང་ཡོད།
La ni dzom pay dzom chang yö

As I raise the third glass of chang
I shall offer it to all our guests
Today we come together
We have chang for our gathering

ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
ནས་ཆང་ཞིམ་པོ་ཡོད།
Né chang shim bo yö
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།
Ga way lu shik len

Ya ré ya ré ya ré
We have delicious chang from barley
Woah woah woah
I sing a song of joy

ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
ནས་ཆང་ཞིམ་པོ་ཡོད།
Né chang shim bo yö
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།
Ga way lu shik len
Ya ré ya ré ya ré
We have delicious chang from barley
Woah woah woah
I sing a song of joy

ལྷན་རྒྱས་དགའ་འཛོམས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ།
Lhen gyé ga dzom jung way ta shi mön dün shu
ལྷན་རྒྱས་བདེ་ལེགས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས་ལེན།
Lhen gyé dé lek yong way ta shi lu yang len
ལྷན་རྒྱས་དགའ་འཛོམས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ།
Lhen gyé ga dzom jung way ta shi mön dün shu
ལྷན་རྒྱས་བདེ་ལེགས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས་ལེན།
Lhen gyé dé lek yong way ta shi lu yang len

I make an auspicious prayer for all to meet and celebrate
I sing an auspicious song for all to be well
I make an auspicious prayer for all to meet and celebrate
I sing an auspicious song for all to be well

བཀྲ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག གཡང་ལ་ནི་ཆགས་པར་ཤོག
Ta ta la shi par shok/yang la ni chak par shok
བཀྲ་ལ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག གཡང་ལ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག
Ta la ta la shi par shok/yang la yang la chak par shok
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Ta shi dé lek shu

May all be auspicious! May all be prosperous!
May all be auspicious! May all be prosperous!
I offer all my best wishes!


ཆང་ཕོར་ལ་དང་པོ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la dang po kyak né
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Kön chok sum gi shel la bhül
ཆང་ཕོར་ལ་གཉིས་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la nyi pa kyak né
དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་ཞལ་ལ་འབུལ།
Drin chen pha may shel la bhül

As I raise the first glass of chang
I shall offer it to the Three Jewels
As I raise the second glass of chang
I shall offer it to my kind parents

ཆང་ཕོར་ལ་གསུམ་པ་བཀྱག་ནས།
Chang phor la sum pa kyak né
མགྲོན་པོ་ཡོངས་ལ་འབུལ།
Drön po yong la bhül
ངོ་ཚོ་ལ་དེ་རིང་འཛོམས་འཛོམས།
Nga tso la té ring dzom dzom
ལ་ནི་འཛོམས་པའི་འཛོམས་ཆང་ཡོད།
La ni dzom pay dzom chang yö

As I raise the third glass of chang
I shall offer it to all our guests
Today we come together
We have chang for our gathering


ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
འབྲུ་ཆང་ཁ་ལ་ཞིམ་སོང།
Dru chang kha la shim song
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
བདུད་རྩི་ལུས་ལ་སིམ་སོང།
Dü zi lü la sim song

Ya ré ya ré ya ré
The grain-chang delights my palate
Woah woah woah
The ambrosia refreshes my body

ཡ་རེ་་་ཡ་རེ་་་ཡ་རེ།
Ya ré ya ré ya ré
འབྲུ་ཆང་ཁ་ལ་ཞིམ་སོང།
Dru chang kha la shim song
འོ་་་འོ་་་འོ།
Woah woah woah
བདུད་རྩི་ལུས་ལ་སིམ་སོང།
Dü zi lü la sim song

Ya ré ya ré ya ré
The grain-chang delights my palate
Woah woah woah
The ambrosia refreshes my body

དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Ga way lu yang long dang/drok po drok mo tso
སྐྱིད་པའི་ཞབས་བྲོ་འཁྲོབས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Kyi pay sham dro trop dang/drok po drok mo tso

Oh friends! Sing a song of joy!
Oh friends! Dance a dance of delight!

དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Ga way lu yang long dang/drok po drok mo tso
སྐྱིད་པའི་ཞབས་བྲོ་འཁྲོབས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Kyi pay shab dro trop dang/drok po drok mo tso

Oh friends! Sing a song of joy!
Oh friends! Dance a dance of delight!

དེ་རིང་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བ་དུས་ཚོད་ལ་བཟང་པོ་རེད།
Té ring lhen dzom jung wa dü tsö la sang po ré
མཆོད་ཆང་ལ་གཙང་བཞེས་གནོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Chö chang la tsang shé nong dang/drok po drok mo tso
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Ta shi dé lek shu

Today is a precious day, for we have come together
Cheers and enjoy the drink my friends!
Best wishes to all!

དེ་རིང་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བ་དུས་ཚོད་ལ་བཟང་པོ་རེད།
Té ring lhen dzom jung wa dü tsö la sang po ré
མཆོད་ཆང་ལ་གཙང་བཞེས་གནོངས་དང། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ།
Chö chang la tsang shé nong dang/drok po drok mo tso
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Ta shi dé lek shu

Today is a precious day, for we have come together
Cheers and enjoy the drink my friends!
Best wishes to all!


Note:
*Chang refers to the alcoholic beverage of choice for Tibetans, which is fermented from barley.

-Translated by Sherab