Saturday, February 28, 2015

"Girl From Machu" by Tashi Nyima


གླུ། རྨ་ཆུ་བུ་མོ།།
Song: "Girl From Machu"
གླུ་བ། བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ།།
Singer: Tashi Nyima

རྨ་ཆུ་བུ་མོ་སྐུ་གཟུགས་རྨ་བྱ་འདྲ།
Ma chu bhu mo ku suk ma ja dra
བུ་མོ་སྐུ་གཟུགས་ཡག་པོ་རེད།
Bhu mo ku suk yak po rey
བུ་ཆུང་འཁོར་ས་རེད།
Bhu chung khor sa rey
རྨ་ཆུ་བུ་མོ་སྐུ་གཟུགས་རྨ་བྱ་འདྲ།
Ma chu bhu mo ku suk ma ja dra

The girl from Machu's form is like a peacock
Girl, your form so fine
The one the young guys all think of
The girl from Machu's form is like a peacock

བུ་མོ་སྐུ་གཟུགས་ཡག་པོ་རེད།
Bhu mo ku suk yak po rey
བུ་ཆུང་འཁོར་ས་རེད།
Bhu chung khor sa rey
རྨ་ཆུ་བུ་མོ་སྐུ་གཟུགས་རྨ་བྱ་འདྲ།
Ma chu bhu mo ku suk ma ja dra

Girl, your form so fine
The one the young guys all think of
The girl from Machu's form is like a peacock

རྨ་ཆུ་བུ་མོ་སྐད་ངག་ཁུ་བྱུག་འདྲ།
Ma chu bhu mo key ngag khu jug dra
བུ་མོ་སྐད་ངག་ཡག་པོ་རེད།
Bhu mo key ngag yak po rey
བུ་ཆུང་འཁོར་ས་རེད།
Bhu chung khor sa rey
རྨ་ཆུ་བུ་མོ་སྐད་ངག་ཁུ་བྱུག་འདྲ།
Ma chu bhu mo key ngag khu jug dra

The girl from Machu's voice is like a cuckoo
Girl, your voice so fine
The one the young guys all think of
The girl from Machu's voice is like a cuckoo

བུ་མོ་སྐད་ངག་ཡག་པོ་རེད།
Bhu mo key ngag yak po rey
བུ་ཆུང་འཁོར་ས་རེད།
Bhu chung khor sa rey
རྨ་ཆུ་བུ་མོ་སྐད་ངག་ཁུ་བྱུག་འདྲ།
Ma chu bhu mo key ngag khu jug dra

Girl, your voice so fine
The one the young guys all think of
The girl from Machu's voice is like a cuckoo

རྨ་ཆུ་བུ་མོ་གཤིས་རྒྱུད་དུང་དཀར་འདྲ།
Ma chu bhu mo shi gyue dung kar dra
བུ་མོ་གཤིས་རྒྱུད་ཡག་པོ་རེད།
Bhu mo shi gyue yak po rey
བུ་ཆུང་འཁོར་ས་རེད།
Bhu chung khor sa rey
རྨ་ཆུ་བུ་མོ་གཤིས་རྒྱུད་དུང་དཀར་འདྲ།
Ma chu bhu mo shi gyue dung kar dra

The girl from Machu's character is like a white conch
Girl, your character so sweet
The one the young guys all think of
The girl from Machu's character is like a white conch

བུ་མོ་གཤིས་རྒྱུད་ཡག་པོ་རེད།
Bhu mo shi gyue yak po rey
བུ་ཆུང་འཁོར་ས་རེད།
Bhu chung khor sa rey
རྨ་ཆུ་བུ་མོ་གཤིས་རྒྱུད་དུང་དཀར་འདྲ།
Ma chu bhu mo shi gyue dung kar dra

Girl, your character so sweet
The one the young guys all think of
The girl from Machu's character is like a white conch


Note: "Machu" refers to the region of Amdo, Tibet near the Yellow river.

Vocab (all these terms can be used colloquially):

བུ་མོ་ Girl (can also mean "daughter"). Pronunciation: "bhoo mo" (in Amdo, they pronounce it "woo mo"); Wylie: bu mo.
སྐུ་གཟུགས་ Body/physique (this term shows respect). Pronunciation: "koo sook"; Wylie: sku gzugs.
ཡག་པོ་ Good/fine/well. Pronunciation: "yak po"; Wylie: "yak po".
བུ་ Boy (can also mean "son"). Pronunciation: "bhoo" (in Amdo, they pronounce it "woo"); Wylie: "bu".
རྨ་བྱ་ Peacock. Pronunciation: "ma ja"; Wylie: ma bya.
རེད་ Is/are (only used to refer to persons/things other than oneself). Pronunciation: "rey"; Wylie: "red".
ཁུ་བྱུག་ Cuckoo bird. Pronunciation: "khoo joog"; Wylie: "khu byug".

-Translated by Sherab

Friday, February 27, 2015

"Sweet Girl" by Kalsang Yöntenགཞས། ཡིད་མཐུན་བུ་མོ།། 
Song: "Sweet Girl"
གཞས་པ། སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན།།
Singer: Kalsang Yönten

སོ་་་

Sooo
ཡར་ཀླུང་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Yar lung tsang chu ngön mö kha na

Ohh!

At the mouth of the blue Yarlung river...

སོ་་་

Sooo
ཡར་ཀླུང་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Yar lung tsang chu ngön mö kha na
ཆུང་འདྲིས་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།།
Chung dri tsho khay mey tok lha mo
ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།
Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

Ohh!

At the mouth of the blue Yarlung river
There is the lakeshore's flower goddess, the girl from my childhood
The three loving things we spoke
Came to be by the mouth of the Dza river

ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།

Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

The three loving things we spoke

Came to be by the mouth of the Dza river

སོ་་་

Sooo
བར་གྱི་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Bar gyi dza chu ngön mö kha na

Ohh!

At the mouth of the central blue Dza river...

སོ་་་

Sooo
བར་གྱི་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ན།།
Bar gyi dza chu ngön mö kha na
ཆུང་འདྲིས་རྫ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།།
Chung dri dza kye mey tok lha mo
ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།
Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

Ohh!

At the mouth of the central blue Dza river
There is the flower goddess born in Dza, the girl from my childhood
The three loving things we spoke
Came to be by the mouth of the Dza river


ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ།།

Khye dang u nyi shey pay nying tam tshig sum
རྫ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Dza chü kha ney [la] dzom song

The three loving things we spoke

Came to be by the mouth of the Dza river

སོ་་་

Sooo
རྨ་ཆུའི་སྔོན་མོའི་ཁུགས་སོ་འཁྱིལ་ནས།།
Ma chü ngön mö khug so khyil ney

Ohh!

Swirling around the corner of the blue Ma river...

སོ་་་

Sooo
རྨ་ཆུའི་སྔོན་མོའི་ཁུགས་སོ་འཁྱིལ་ནས།།
Ma chü ngön mö khug so khyil ney
ཆུང་འདྲིས་རྨ་ཆུའི་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།།
Chung dri ma chü mey tok lha mo
ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་དྲོན་མོ།།
Khye dang u nyi shey pay nying tam drön mö
རྨ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Ma chü kha ney [la] dzom song

Ohh!

Turning 'round the corner of the blue Ma river
There is the flower goddess of the Ma river, the girl from my childhood
The three warm and loving things we spoke
Came to be by the mouth of the Ma river


ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་བཤད་པའི་སྙིང་གཏམ་དྲོན་མོ།།

Khye dang u nyi shey pay nying tam drön mö
རྨ་ཆུའི་ཁ་ནས་འཛོམས་སོང།།
Ma chü kha ney [la] dzom song

The three warm and loving things we spoke

Came to be by the mouth of the Ma riverNote: The Yarlung river refers to the Brahmaputra river, the Dza river refers to a river that flows through Eastern Tibet in Kham, and the Ma river refers to the Yellow river in the north-eastern region of Amdo, Tibet.Vocab (all of the following can be used colloquially):


ཆུང་འདྲིས་ Childhood friend (Pronounced: "choong dree"; Wylie: chung 'dris)
མེ་ཏོག་ Flower/blossom (Pronounced: "mey tok"; Wylie: me tog)
ལྷ་མོ་ Goddess/female deity (Pronounced: "lha mo"; Wylie: lha mo)
སྙིང་གཏམ་ Heartfelt/sincere/loving speech (Pronounced: "nying tam"; Wylie: snying gtam)

-Translated by Sherab


Tuesday, February 17, 2015

"Happy New Year" by Kunga Tenzin
གཞས། ལོ་གསར་བཟང།
Song: Happy Losar
གཞས་པ། ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན།
Singer: Kunga Tenzin


དེ་རིང་གནམ་ལོ་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ལ།
De ring nam lo sar pay ga tön la
གཡང་དར་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ།
Yang dar kön chog ney pay chö pa phül
བླ་མ་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང།
La ma ku tshey ring ni ten drel sang

Today as we celebrate the new year
We offer blessed scarves to the Three Jewels
The long life of our guru is a wonderful blessing

ཕ་མ་སྤུན་ཆེན་འཛོམས་པས་དགའ་བ་ལ།
Pha ma pün chen dzom pey ga wa la
གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་འཛོམས་པས་སྐྱིད་པ་ལ།
Drok po drok mo dzom pey kyi pa la
དགའ་བའི་ཞབས་བྲོ་ཁྲབ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས།
Ga way shab dro trab dang ten drel tshok

How nice it is that our relatives come together
How wonderful it is that our friends come together
We dance joyfully as blessed conditions abound

བཀྲ་ཤིས་ཤོག རྟེན་འབྲེལ་བཟང།
Ta shi shok ten drel sang
ལོ་གསར་གྲོགས་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
Lo sar drok po yong way mön dün shu
བཀྲ་ཤིས་ཤོག རྟེན་འབྲེལ་བཟང།
Ta shi shok ten drel sang
ལོ་གསར་གྲོགས་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
Lo sar drok po yong way mön dün shu

May it be auspicious! Such wonderful blessings!
I wish for our New Year friends to arrive
May it be auspicious! Such wonderful blessings!
I wish for our New Year friends to arrive

བཀྲ་ལ་ཤིས་སོང། 
Ta la shi song
སྐལ་པ་བཟང་སོང།
Kel pa sang song
རྟེན་འབྲེལ་འཕྲད་སོང།
Ten drel threy song
ལོ་གསར་འདི་ལ་སྤུན་གྲོགས་མཉམ་དུ་ཁྲབ།
Lo sar di la pün drok nyam du trap

Such auspiciousness
Such great fortune
We've met with such blessings
Let our dear ones dance together on this New Year

བཀྲ་ལ་ཤིས་སོང། 
Ta la shi song
སྐལ་པ་བཟང་སོང།
Kel pa sang song
རྟེན་འབྲེལ་འཕྲད་སོང།
Ten drel threy song
ལོ་གསར་འདི་ལ་སྤུན་གྲོགས་མཉམ་དུ་ཁྲབ།
Lo sar di la pün drok nyam du trap

Such auspiciousness
Such great fortune
We've met with such blessings
Let our dear ones dance together on this New Year

ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག
Lo sar la ta shi shok
རྟེན་འབྲེལ་བཟང།
Ten drel sang

May the New Year be auspicious!
Wonderful blessings!


Note: I transcribed the entirety of the transliteration here by ear, however I am sure it is almost entirely accurate. That being said, happy Tibetan New Year! ལོ་སགར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

-Translated by Sherab

Saturday, February 14, 2015

"My Sole Refuge, My Guru" by Künga

གཞས། ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ།། 
Song: "My Sole Refuge, My Guru"
གཞས་པ། ཀུན་དགའ།། 
Singer: Künga


ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ།།
Nga yi kyab chig la ma
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད།།
Pe ma dön yö nyin chey
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

My sole refuge, my guru
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
Oh Pema Dönyö Nyinchey!
I pray to you from the depths of my heart

ཆོས་སྐུ་དབྱིངས་ནས་བཞུགས་པའི།།
Chö ku ying ney shuk pay
ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད།།
Long ku thuk jey dag nyi
སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དོན་ཡོད།།
Tül ku pe ma dön yö
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

Abiding within space of the dharmakaya
The sambhogakaya, the very nature of compassion
The nirmanakaya, Pema Dönyö
I pray to you from the depths of my heart

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ཞིང་ནས།།
Kye mey chö ku shing ney
འགགས་མེད་ལོངས་སྐུའི་བདག་ཉིད།།
Gag mey long ku dag nyi
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

From the pure realm of the unborn dharmakaya
The lord of the unceasing sambhogakaya
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
I pray to you from the depths of my heart

འདི་ཕྱི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས།།
Di chi ten gyi kyab ney
བློ་གཏད་འགྱུར་བ་མེད་པའི།།
Lo tey gyur wa mey pay
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

The place of refuge for this and all future lifetimes
An unfailing source of confidence
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
I pray to you from the depths of my heart

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས།།
Chog sum tsa sum kün dü
ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ།།
Nga yi kyab chig la ma
བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།།
Jam gön dor jey chang chen
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

Embodiment of all the Three Jewels and Three Roots
My sole refuge, my guru
Lord Maitreya, the Great Vajradhara
I pray to you from the depths of my heart

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།
Söl wa nying ney deb so

I pray to you from the depths of my heart
I pray to you from the depths of my heart

-Translated by Sherab

Friday, February 13, 2015

"Beautiful" by Tsering Gyurmeyགཞས། སྙིང་རྗེ་མོ།
Song: Beautiful
གཞས་པ། ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད།
Singer: Tsering Gyurmey


ཛོ་མོ་ལ།

Dzo mo la
སྤང་གི་སྟེང་ལ།

Pang gyi teng la
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
ཛོ་མོ་སྤུ་སྐྲ་ཡག་ག

Dzo mo pu tra yak ga

The female yak upon the meadow
How beautiful!
It's fur, how nice!

དེ་འདྲའི།
Den dray
ཛོ་མོ་ཡག་ག

Dzo mo yak ga
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
དཀར་ཆུ་འོ་མ་ཡག་ག

Kar chu oh ma yak ga

Such a yak, how nice,
How beautiful!
How wonderful it's milk is!

དཀར་ཡོལ་ལ།
Kar yöl la
དཀར་སངས་ནང་ལ།
Kar sang nang la
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
སེང་གེ་འོ་མ་བླུག་ཡོད།

Seng gey oh ma lug yö

Inside a fine china cup, a pure white one
How beautiful!
I have poured the milk of a lion

ཡིད་འཕྲོག
Yi trog
དར་མོ་གཅིག་གྱིས།

Dar mo chig gyi
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
འོ་ཕུད་བཞེས་རོགས་གནང་དང།

Oh phu shey rok nang dang

With a fine dish
How beautiful!
Please make an offering of the milk

དགའ་ལྡན་ལ།
Gan den la
དབང་པོའི་རི་ལ།

Wang pö ri la
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།
Nying je mo la
དར་ལྕག་བཙུག་རྒྱུ་བྱུང་ན།

Dar chag tsug gyu chung na

At the mountain of Ganden monastery
How beautiful!
If you get to plant a flag

དར་ཞིང།
Dar shing

ཀོང་པོའི་རོང་ནས།
Kong pö rong ney
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།
Nying je mo la
འདྲེན་དགོས་བྱུང་ནས།
Dren gö chung ney
དྲག་ག
Drag ga

Even if you need to carry the flag staff
From below the land of Kongpo

How beautiful!
It is no matter to me

རྒྱ་གར་ལ།

Gya gar la
ཤར་གྱི་རི་ལ།

Shar gyi ri la
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
མ་བྱ་མང་པོ།

Ma cha mang po
འདུག་སྟེ།

Duk tey

In India, in the eastern mountains,
How beautiful!
There are so many peacocks

རྒྱལ་པོའི།
Gyel pö
དབུ་ཏོག་རྙེད་པའི།

U tok nye pey
མ་བྱ་གཅིག་ལས།

Ma cha chig ley
མི་འདུག

Min duk

Yet, what you find adorning the King's crown
How beautiful!
Is none other than a single peacock feather

སྐར་མ་ལ།
Kar ma la
བརྒྱ་ཡི་དཀྱིལ་ནས།

Gya yi kyil ney
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
པ་སངས་འདྲ་བ།

Pa sang dra wa
མི་འདུག

Min duk
Amidst a hundred stars
How beautiful!There's none like venus 

བུ་མོ།

Bhu mo
བརྒྱ་ཡི་དཀྱིལ་ནས།

Gya yi kyil ney
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying jey mo la
ཁྱེད་རང་འདྲ་བ།

Khye rang dra wa
མི་འདུག

Min duk

Amidst a hundred girls
How beautiful!There's none like you


པད་མའི་ལ།

Pey mey la
སྡུམ་རའི་ནང་ལ།

Dum ray nang la
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
མཛེས་མས་གླུ་དབྱངས།

Dzey mey lu yang
ལེན་གྱིས།

Len gyi

In a garden of lotus flowers
How beautiful!A beautiful girl sings

གླུ་དབྱངས།

Lu yang
སྙན་རང་སྒྲ་ནི།

Nyen rang dra ni
སྙིང་རྗེ་མོ་ལ།

Nying je mo la
མ་ཉན་རང་ཉན།

Ma nyen rang nyen
ཐུག་སོང།

Thuk song

The natural beauty of her melody
How beautiful!I couldn't help but listen


(Repeat first verse)


-Translated by Sherab