Saturday, July 25, 2015

"Prayer for Karmic Fortune" by Tsering Lhamo

གཞས། ལས་འཕྲོ་བའི་སྨོན་ལམ།། 
Song: “Prayer for Karmic Fortune”
གཞས་མ། ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།།
Singer: Tsering Lhamo

རི་དེ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ།།
Ri dey yar lha sham po
ང་ཡི་བཙན་པོའི་མགུར་ལྷ།།
Nga yi tsen pö gur lha
མེས་པོ་དྲན་པའི་གླུ་ཆུང།།
Mey po dren pay lu chung
རི་རྩེའི་སྤྲིན་པར་བསྐུར་ཡོད།།
Ri tsey drin par kur yö

The Yarlha Shampo mountain
Is my king’s sylvan deity
I send a short song in memory of my ancestors
Up to the clouds at the peak of the mountain

རི་བོ་འགྱུར་བ་མེད་པའི།།
Ri wo gyur wa mey pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That the mountain may never change

མཚེ་དེ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ།།
Tsho dey tri shor gyel mo
ང་ཡི་བླ་མཚོ་སྔོན་མོ།།
Nga yi lam tsho ngön mo
མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་མཚོ་གཏེར།།
Mi shig dor jey tsho ter
མཚོ་མོའི་གཞུང་ལ་བཏབ་ཡོད།།
Tsho mö shung la tab yö

The lake of Trishor Gyalmo
Is my blue spirit lake
I place an indestructible Vajra
In the center of the lake as a water treasure

མཚོ་མོར་དར་ཁ་འགྲིག་པའི།།
Tsho mor dar kha drig pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That the ice on the lake stays as one

ཆུ་དེ་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོ།།
Chu dey yar lung tsang po
ང་ཡི་མེས་པོའི་ཁྲག་རྒྱུན།།
Nga yi mey pö trak gyün
མ་བཅོས་སེམས་ཀྱི་རེ་འདུན།།
Ma chö sem kyi re dün
གཙང་བོའི་གཞུང་ལ་སྦྲེལ་ཡོད།།
Tsang pö shung la drel yö

The river Yarlung Tsangpo
Is the bloodstream of my ancestors
I plant my heart’s unfabricated hopes and dreams
Into the bed of the river

ཆུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པའི།།
Chu gyün chey pa mey pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That the river flows unceasingly

ཡུལ་དེ་ཡར་ཀླུང་གཞུང་ཁོག།
Yül dey yar lung shung khog
ང་ཡི་མི་རྒྱུད་མཆེད་ས།།
Nga yi mi gyü chey sa
རིགས་གཟུགས་ལང་ཚོའི་མཆོད་པ།།
Rig suk lang tshö chö pa
ཡར་ལུང་ཁོག་ལ་གཏོར་ཡོད།།
Yar lung khog la tor yö

The land surrounding the Yarlung river
Is where my people reside
Into the riverbed I toss
Lovely offerings that represent my people


ཡུལ་ལ་མི་རྒྱུད་འཕེལ་བའི།།
Yül la mi gyü phel way
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That my people prosper in this land

གྲོང་དེ་ཉི་མ་ལྷ་ས།།
Drong dey nyi ma lha sa
ང་ཡི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས།།
Nga yi dag pay shing kham
གཞོན་པ་ང་ཚོའི་བརྩེ་བ།།
Shön pa nga tshö tsey wa
ལྷ་སའི་ཁྲོམ་ལ་འཁོར་ཡོད།།
Lha say trom la khor yö

The city of Lhasa, our sun,
It is my pure realm
Our youthful love
Turns about the city of Lhasa

ལྷ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་འགྲུབ་པའི།།
Lha den ley tro drub pay
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That karmic fortune ripens for this city of the gods

གནས་དེ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ།།
Ney dey do ü kham sum
ང་ཡི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ།།
Nga yi pha sa pha yül
གངས་ཕྲུག་གཞོན་པའི་སྐྱིད་སྡུག།
Gang truk shön pay kyi dug
ཆོལ་གསུམ་འདི་ལ་བཅོལ་ཡོད།།
Chöl sum di la chöl yö

These sacred lands of Amdo, Ütsang, and Kham
Are my father-lands
The joys and sorrows of the young children of the snows
Are entrusted to these three lands

ཨ་འཛམས་ཆ་འཛོམས་ཡོང་བའི།།
A dzom cha dzom yong way
སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད།།
Mön lam yang yang gyab yö

I pray again and again
That they all come together as one


(Last verse repeated)

-Translated by Sherab

Friday, July 24, 2015

'A Song of Praise for Nubri' by Pema Nubri Lama


'A Song of Praise for Nubri'
by Pema Nubri Lamaའཛམ་གླིང་སྟོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ།
Dzam ling tö kyi chok la
སྐྱིད་བའི་ཡུལ་གཅིག་ཆགས་ཡོད།
Kyi pay yul chig chag yö
སྐྱིད་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ནུབ་རི།
Kyi pay yul jong nub ri
གཞོན་པ་ང་ཚའི་ཕ་ཡུལ།
Shön pa nga tshö pha yul

At the top of the world
There is a happy country
The pleasant land of Nubri
The homeland of our youth
སྟོད་ཀྱི་གྭངས་རི་སྤུངས་རྒྱན།
Tö kyi gang ri pung gyen
རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་།
Rig sum gönn pö pho trang
སྨད་ཀྱི་གསེར་སྦྲང་གངས་རི།
Mey kyi ser drang gag ri
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སྒྲུབ་གནས།
Or gyen peya drub ney

Above, the palaces of the Lords of the Three Families
Bejewel the high snow-caps
Below, the Golden-Honey Mountain
Is the practice place of Orgyen Pema
བར་གྱི་བསྐལ་མཚོ་སྔོན་མོ།
Bar gyi kel tsho ngön mo
གནས་བདག་འཁོར་བའི་བླ་མཚོ།
Ney dag khor way la tsho
གངས་མཚོ་ནགས་གསུམ་འཛོམ་པ།
Gang tsho nag sum dzom pa
འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ།
Dzam bu ling gi gyen cha

In the middle, blue Lake Kel
Is the high mountain lake we live around
Mountains, lakes, and forests are assembled
Like the jewelry of the world

རྒྱལ་བ་རིགས་གསུམ་མགོན་དང་།
Gyel wa rig sum gön dang
པད་འབྱུང་མི་ལ་ལ་སོགས།
Pey jung mi la la sok
ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་རུ་ཕེབས་ནས།
Yul chok di ru pheb ney
ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོང་།
Sa shi jin gyi lab song

When the Buddha, The Lords of the three Families
Padmasambhava, Mila, and the rest,
Came to this place
They blessed the very land

སྟོད་ལ་རོད་གློད་རྣམ་གཉིས།
Tö la rö lö nam nyi
སྨད་ལ་བི་སྤྲོག་རྣམ་གཉིས།
Me la bi trok nam nyi

Above are both Rö and Lö
Below are both Bi and Trok

མཛེས་པའི་ཡུལ་གྲུ་བཞི་པོ།
Dzey pay yul dru shi po
མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འདྲ་འོ།
Thunn pa pun shi dra oh
སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་།
Kyab ney kön chog sum dang
ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཤེས་པ།
Ley drey lang dor shey pa

These four beautiful districts
Are like the Four Harmonious Siblings
Their protectors are the Three Jewels
Who have realized karma and its results and what to adopt and abandon

ང་མཚོའི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས
Nga tshö yul gyi khye chö
འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་མགྲོན་རིགས།
Dzam ling yang pay drön rig
སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་སྤུན་ཟླ།
Kye wa nga may pun da
དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་ངང་ནས།
Ga dey dro sum ngang ney
བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཞུ་འོ།།
Jön pa leg so shu oh

The distinguishing feature of our land
Is that it is for guests from around the whole wide world
They are our siblings of previous lives
We will welcome them out of
Of gladness, faith, and Joy


-Many thanks to Drimé Chöga for his translation of this wonderful song from Nubri, an ethnically and culturally Tibetan district in Nepal.Saturday, July 4, 2015

Song: “My Homeland Serta” by Künga

གཞས། ཕ་ཡུལ་གསེར་རྟ།།
Song: “My Homeland Serta”
གཞས་པ།། ཀུན་དགའ།།
Singer: Künga

སྟོད་ན་གནས་མཆོག་འབྲོང་རི་ལྷུན་རེ་ཆགས།།
Tö na ney chog drong ri lhün rey chag
བར་ན་དམ་ཅན་དཔའ་བོའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར།།
Bar na dam chen pa wö trin ley nyur
སྨད་ན་རྔ་ལ་སྟག་རྩེ་མཐོ་ཞིང་བརྗིད།།
Mey na nga la tag tsey tho shing ji
དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟ་གངས་ཅན་བོད་པའི་རྒྱན།།
Bel shül ser ta gang chen bhö pay gyen

Above, the holy sites, yaks, and mountains spontaneously spring forth
In between, the sacred acts of oath-bound heroes are swift
Below, in the far-reaches Taktsey County is exalted and magnificent
The powerful land of Serta is the jewel of the Snowy land of Tibet

སྨད་ན་རྔ་ལ་སྟག་རྩེ་མཐོ་ཞིང་བརྗིད།།
Mey na nga la tag tsey tho shing ji
དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟ་གངས་ཅན་བོད་པའི་རྒྱན།།
Bel shül ser ta gang chen bhö pay gyen

Below, in the far-reaches Taktsey County is exalted and magnificent
The powerful land of Serta is the jewel of the Snowy land of Tibet

གནམ་ན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ལྷུན་རེ་ཆགས།།
Nam na nyi da kar sum lhün rey chag
བར་ན་དབལ་ཤུལ་ཁག་གསུམ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད།།
Bar na bel shül khag sum dey shing kyi
སྨད་ན་གསེར་ཀླུང་སྒེག་མོའི་བཞུར་སྒྲ་སྙན།།
Mey na ser lung geg mö shur dra nyen
དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟ་གངས་ཅན་བོད་པའི་རྒྱན།།
Bel shül ser ta gang chen bhö pay gyen

In the heavens, the sun, moon, and stars spontaneously spring forth
In between, the three areas of this powerful land are joyous and splendid
Below, the sound of the flowing river of gold is pleasant
The powerful land of Serta is the jewel of the Snowy land of Tibet


སྨད་ན་གསེར་ཀླུང་སྒེག་མོའི་བཞུར་སྒྲ་སྙན།།
Mey na ser lung geg mö shur dra nyen
དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟ་གངས་ཅན་བོད་པའི་རྒྱན།།
Bel shül ser ta gang chen bhö pay gyen

Below, the sound of the flowing river of gold is pleasant
The powerful land of Serta is the jewel of the Snowy land of Tibet

སྟོད་ན་འབྲོག་སྡེ་ཕྱུག་མོ་གཡང་དུ་ཆགས།།
Tö na drog dey chug mo yang du chag
བར་ན་ཚན་རྩལ་རིག་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས།།
Bar na tshen tsel rig pay lang tsho gye
སྨད་ན་གསེར་ཞིང་ལོ་མའི་འབྲས་བུ་དུད།།
Mey na ser shing lo may drey bu dü
དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟ་གངས་ཅན་བོད་པའི་རྒྱན།།
Bel shül ser ta gang chen bhö pay gyen

Above, groups of nomads spring forth in abundance
In between, skilled and knowledgeable youths abound
Below, the fruit of golden fields hangs within reach
The powerful land of Serta is the jewel of the Snowy land of Tibet

སྨད་ན་གསེར་ཞིང་ལོ་མའི་འབྲས་བུ་དུད།།
Mey na ser shing lo may drey bu dü
དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟ་གངས་ཅན་བོད་པའི་རྒྱན།།
Bel shül ser ta gang chen bhö pay gyen

Below, the fruit of golden fields hangs within reach
The powerful land of Serta is the jewel of the Snowy land of Tibet


-Translated by Sherab