Saturday, December 31, 2016

"Melody of the Heart" by Takseng Thar and Yangmo Drölma

གཞས། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག།
Song: Melody of the Heart
གཞས་པ། སྟག་སེང་ཐར། གཡང་མོ་སྒྲོལ་མ།།
Singers: Takseng Thar and Yangmo Drölma

གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་མང་བའི།།
Shel yé khang tsek mang way
གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་རུང།།
Drong khyer lha yül dra rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
སྤང་ལྗོངས་སྔོན་མོ་ཁྱོད་ཡིན།།
Pang jong ngön mo khyö yin

Though there be many buildings like celestial palaces,
Cities resembling the heavens,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the green grassland

སྨད་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཡི།།
Mey chok gyam tso kha yi
ཀ་ལ་པིང་ཀ་སྙན་རུང།།
Ka la ping ka nyen rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཁྱོད་ཡིན།།
Khu chuk ngön mo khyö yin

Though the Indian cuckoo living below
At the edge of the ocean has a sweet sound,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the blue cuckoo bird

ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམ་དུས།།
Yang pay gyel kham drim tü
སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཟང་ཡང།།
Ké rik na tsok sang yang
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།
Kang chen bhö mi ga sa
ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཁྱོད་ཡིན།།
Pha ké tsang ma khyö yin

As one travels the vast country
There may be many wonderful languages,
Yet, the fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, the pure language of our fathers

བཅུད་ལྡན་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས།།
Chü den sé rik na tsok
ཟས་ན་ཁ་ལ་ཞིམ་རུང།།
Sé na kha la shim rung
གངས་ཅན་བོད་མི་དགའ་ས།།
Kang chen bhö mi ga sa
སྤྲང་དཀར་རྩམ་པ་ཁྱོད་ཡིན།།
Drang kar tsam pa khyö yin

Though many kinds of nutritious foods
May be eaten and found to be delicious,
The fondness of the Tibetan people from the snowland
Lies with you, white-honey tsampa (barley porridge)

-Translated by Sherab


Wednesday, December 28, 2016

"Joyful Lotus" by Yeshé Lhamo


གཞས། དགའ་སྐྱིད་པདྨ།།
Song: “Joyful Lotus”
གཞས་མ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ།།
Singer: Yeshé Lhamo

ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།།
Eh lé sang lé la
འདི་ནས་གནས་བཟང་སྐོར་ལ་བར།། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
Di né né sang kor la war/ ga kyi (ki) pé ma la ser na
དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། འགྲོ་རྒྱུ་ག་ཚོད་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན།།
Ga kyi (ki) pé ma la ser na/ dro gyu ka tsö dra shik yö na

Oh how wonderful!

Traveling around this wonderful place, what is the “Joyful Lotus Pass”,

The “Joyful Lotus Pass” you say? And how many ways are there to go from here?

ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།།
Eh lé sang lé la
འགྲོ་རྒྱུ་མང་པོ་མི་ལ་འདུག། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
Dro gyu mang po mi la duk/ ga kyi (ki) pé ma la ser na
དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། མདའ་རྒྱང་གང་གི་ཡ་ལ་ས་ཆ།།
Ga kyi (ki) pé ma la ser na/ da gyang kang gi ya la sa cha

Oh how wonderful!

There are many ways one can go, what is the “Joyful Lotus Pass”,

The “Joyful Lotus Pass” you say? It is a place headed upwards, as far as the distance travelled by an arrow

ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།།
Eh lé sang lé la
སྒང་ལ་མི་བརྒྱ་གཤོང་ལ་བའི།། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
Gang la mi gya shong la way/ ga kyi (ki) pé ma la ser na
དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། གཟིམ་ཆུང་ཀ་བཞི་ཡ་ལ་གདུང་བརྒྱད།།
Ga kyi (ki) pé ma la ser na/ sim chung ka shi ya la dung gyé

Oh how wonderful!

Above, where a hundred people can fit, what is the “Joyful Lotus Pass”,

The “Joyful Lotus Pass” you say? Above there is a room constructed with four pillars and eight beams

ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།།
Eh lé sang lé la
འོག་ལ་རྟ་བརྒྱ་གཤོང་ལ་བའི།། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
Ok la ta gya shong la way/ ga kyi pé ma la ser na
དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། རྟ་ར་གྲུ་བཞི་ཡ་ལ་ཡོག་རེད།།
Ga kyi (ki) pé ma la ser na/ ta ra dru shi ya la yo ré

Oh how wonderful!

Below, where a hundred horses can fit, what is the “Joyful Lotus Pass”,

the “Joyful Lotus Pass” you say? There it has a square corral for the horses

ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།།
Eh lé sang lé la
སྒོ་མོ་ནང་སྒོ་ཡ་ལ་ཕྱེ།། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
Go mo nang go ya la ché/ ga kyi (ki) pé ma la ser na
དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། དཀར་མོ་འབྲུ་ཡི་ཡ་ལ་བང་མཛོད།།
Ga kyi (ki) pé ma la ser na/ kar mo dru yi ya la bang dzö

Oh how wonderful!

Open up the chest inside, what is the “Joyful Lotus Pass”,

The “Joyful Lotus Pass” you say? Therein lies a treasure of white grain

ཨེ་ལེ་བཟང་ལེ་ལ།།
Eh lé sang lé la
སྒོ་མོ་ནང་སྒོ་མ་ལ་ཕྱེ།། དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།།
Go mo nang go ma la ché/ ga kyi (ki) pé ma la ser na
དགའ་སྐྱིད་པདྨ་ལྰ་ཟེར་ན།། བདུད་རྩི་ཆང་གི་ཡ་ལ་རྒྱ་མཚོ།།
Ga kyi (ki) pé ma la ser na/ dü tsi chang gi ya la gya tso

Oh how wonderful!

Open the chest from the other side, what is the “Joyful Lotus Pass”,

The “Joyful Lotus Pass” you say? Therein lies an ocean of nectar-like liquor 


-Translated by Sherab

Wednesday, December 21, 2016

"The Elegant Sayings of Sakya Paṇḍita"གཞས། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།།
Song: The Elegant Sayings of Sakya Paṇḍita

མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག།
Khé pa lob pay dü na duk
བདེ་བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་སྲིད།།
Dé war dö la khé mi si
བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་དེས།།
Dé wa chung la chak pa dé
ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ཐོབ་མི་སྲིད།།
Chen pö dé wa thob mi si


There is hardship when engaging in higher studies,

Those who live at ease cannot become learned;

By becoming attached to small pleasures

One cannot attain the joy of the great ones

དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་བཀའ་སློབ་དང།།
Drin chen pha may ka lob
བཟང་ངན་དཀར་ནག་ལས་འབྲས་དང།།
Sang ngen kar nak lé dré dang
ལས་འབྲས་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བ་ན།།
Lé dré tsül shin sung wa na
ང་ཡི་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་གྲུབ་སོང།།
Nga yi sam pay dön kün drub song


The advice of one’s kind parents,

Right and wrong, good and bad, karma and its effects:

If you act according to these,

Then all my wishes will have been fulfilled

དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གསུང་ཡས་ལ།།
Drin chen yab yum sung yé la
ཆུང་ནས་ཡ་རབས་གོམས་གཤིས་དགོས།།
Chung né ya rab gom shi gö
བྱམས་བརྩེ་འཆམ་མཐུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ།།
Jam tsé cham thün ché gyu dé
དྲིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བསླབ་བྱ་ཡིན།།
Drin chen yab yum lab ja yin


As our kind parents have admonished us,

We must accustom ourselves to good behavior from a young age;

To act in a loving and friendly manner

Is the advice that our kind parents have given us.

-Translated by Sherab